Jak unowocześnić zakład pogrzebowy? 4 sposoby na pozyskanie funduszy

Innowacje są kosztowne, jednak nie zawsze trzeba w nie angażować własne pieniądze, aby pozyskać nowy sprzęt czy wprowadzić usprawniające pracę rozwiązania.

Ogromna konkurencja w branży funeralnej oraz rosnące oczekiwania klientów, którzy chcą kompleksowej usługi, świadczonej na wysokim poziomie, sprawiają, że zarówno funkcjonujące na rynku, jak i nowe zakłady pogrzebowe muszą stale inwestować w swój rozwój i unowocześniać metody działania. Innowacje są kosztowne, jednak nie zawsze trzeba w nie angażować własne pieniądze, aby pozyskać nowy sprzęt czy wprowadzić usprawniające pracę rozwiązania. Atrakcyjną alternatywą dla inwestowania firmowej gotówki są formy dofinansowania prowadzenia działalności gospodarczej. Opierają się one na środkach finansowych z regionalnych i ogólnopolskich programów.

Wśród tych, które dają duże możliwości, wymienia się:

 1. refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy;
 2. konkurs „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 3. Europejski Fundusz Leasingowy;
 4. fundusze europejskie.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy

Żaden zakład pogrzebowy nie obędzie się bez pracowników odpowiedzialnych m.in. za obsługę uroczystości pogrzebowych, transport zwłok lub ich przygotowanie do pochówku. Konieczność zatrudnienia personelu można połączyć z możliwością unowocześnienia firmy oraz zdobyciem funduszy na inwestycje. Takie rozwiązanie oferują powiatowe urzędy pracy w całej Polsce w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

PUP może zrefundować utworzenie nowego lub wyposażenie już istniejącego stanowiska pracy w sprzęty czy maszyny. Na tym stanowisku pracodawca powinien jednak zatrudnić osobę bezrobotną na cały etat lub opiekuna osoby niepełnosprawnej na pół etatu. Okres zatrudnienia musi wynosić co najmniej 24 miesiące.

Wysokość refundacji

Otrzymanie środków z PUP wymaga wysiłku, ale jest warte zaangażowania. Jeśli spełnisz warunki i złożysz odpowiednie dokumenty, możesz otrzymać z urzędu sumę wynoszącą sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. W 2022 roku kwota ta wynosi więc około 40 tys. zł! Refundacja jest przyznawana w ramach pomocy de minimis, więc zanim przygotujesz wniosek, upewnij się, że nie przekroczyłeś określonego ustawowo limitu. Dla większości przedsiębiorców, z wyjątkiem tych z branży transportowej, limit wynosi 200 tys. € i jest ustalany na trzy następujące po sobie lata podatkowe. 

Jak otrzymać refundację?

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może się ubiegać niemal każdy. Wystarczy mieć status przedsiębiorcy, a więc prowadzić legalną, zarejestrowaną w CEiDG lub KRS firmę.

Chcąc otrzymać środki z PUP, należy złożyć do urzędu poprawnie wypełniony wniosek, zawierający wszystkie niezbędne dane. Do wniosku trzeba również dołączyć oświadczenie poręczyciela, oświadczenie współmałżonka poręczyciela ze zgodą na udzielenie poręczenia oraz formularz dotyczący pomocy de minimis.

Ważnym szczegółem jest konieczność zabezpieczenia roszczeń urzędu na wypadek niewywiązania się z umowy. Wnioskodawcy mają do wyboru zabezpieczenie środków na rachunku bankowym, weksel in blanco z poręczycielem, poręczenie dwóch osób na każde tworzone stanowisko pracy lub gwarancję bankową.

Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu refundacji

Refundacja przyznawana przez PUP jest bezzwrotna pod warunkiem, że jako beneficjent spełnisz określone w umowie warunki. Twoim obowiązkiem jest:

 • zatrudnienie na utworzonym lub doposażonym stanowisku osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudnienie opiekuna osoby starszej w połowie wymiaru czasu pracy. W obu przypadkach musi to być osoba skierowana do Ciebie przez urząd;
 • utrzymanie utworzonego lub doposażonego stanowiska pracy przez co najmniej 24 miesiące;
 • umożliwienie pracownikom PUP zweryfikowania, czy stanowisko pracy zostało zorganizowane tak, jak opisałeś to we wniosku,
 • złożenie w PUP rozliczenia.

Podstawa prawna

Możliwość skorzystania z refundacji w ramach środków przyznawanych przez powiatowe urzędy pracy wynika z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.). Szczegółową listę aktów prawnych, które dotyczą tej formy finansowania, oraz wzory wniosków i innych dokumentów, znajdziesz na stronie właściwego dla siebie powiatowego urzędu pracy.

Konkurs „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nie tylko finansowanie zasiłków czy kontrolowanie poprawności prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej, ale również wsparcie przedsiębiorców w organizowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W jego ramach co roku ZUS ogłasza konkurs na dofinansowanie działań właścicieli firm na poprawienie poziomu BHP w zakładach pracy.

Obszary objęte dofinansowaniem

Celem konkursu jest nie tylko poprawa BHP, ale również zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz zmniejszenie skutków niekorzystnego oddziaływania na pracowników czynników ryzyka. W ramach środków uzyskanych z ZUS można m.in.:

 • poprawić oświetlenie miejsca pracy,
 • kupić sprzęt pozwalający na zmniejszenie konieczności dźwigania, np. windę pogrzebową,
 • nabyć urządzenia lub sprzęt, który chroni pracowników przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi,
 • zainwestować w środki ochrony indywidualnej.

To tylko przykładowe obszary, na których poprawę można uzyskać dofinansowanie. Ich szczegółowa lista znajduje się na stronie ZUS.

Jak wziąć udział w konkursie?

Podobnie jak w przypadku dofinansowania z PUP, warunki udziału w konkursie przystępne. Wniosek może złożyć każdy przedsiębiorca (płatnik składek), który:

 • nie ma zaległości w opłacaniu składek ZUS lub podatków,
 • prowadzi firmę nie znajdującą się w stanie upadłości lub pod zarządem komisarycznym,
 • ubiega się o dofinansowanie po upływie co najmniej 3 lat od wypłaty przez ZUS przyznanego już dofinansowania lub po upływie 3 lat od momentu zwrotu dofinansowania.

Aktualnie ZUS prowadzi nabór do konkursu na rok 2023, a wnioski można składać w dniach 6 czerwca – 8 lipca 2022. Na stronie ZUS można znaleźć wszystkie niezbędne dokumenty, a więc wzór wniosku, instrukcję jego wypełnienia, wzory oświadczeń, umowy lub wytycznych do opracowania oceny ryzyka zawodowego. Znajduje się tam również regulamin udziału w konkursie.

Podstawa prawna

Regulamin konkursu oraz poszczególne dokumenty zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 30 października 2022 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205, z 2021 r. poz. 1621, 1834, z 2022 r. poz. 755). Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie i masz pytania dotyczące jego przebiegu, dokumentów lub warunków, możesz zadać je mailowo, pisząc na adres [email protected] lub sprawdzić przygotowany przez ZUS katalog pytań i odpowiedzi.

Europejski Fundusz Leasingowy

Dofinansowanie z PUP lub ZUS ma charakter bezzwrotny. Jako przedsiębiorca działający w branży funeralnej możesz jednak skorzystać również z opcji zwrotnych, ale nisko oprocentowanych lub pozwalających na rozłożenie finansowania inwestycji w czasie.

Jedną z takich opcji oferuje Europejski Fundusz Leasingowy, działający w ramach Grupy Credit Agricole. EFL zajmuje sie udzielaniem leasingów na maszyny i urządzenia, zarówno nowe, jak i używane.

Dla kogo i na co leasing w EFL?

Jeśli planujesz zakup karawanu, chłodni, windy pogrzebowej albo dowolnej innej maszyny lub urządzenia, możesz sprawdzić warunki oferowane przez EFL. Z leasingu mogą bowiem skorzystać przedsiębiorcy posiadający numer NIP lub podmioty bez NIP, np. lekarze czy rolnicy, którzy działają na rynku od co najmniej 6 miesięcy oraz wykażą się zdolnością kredytową.

Przedmiotem leasingu może być niemal każda maszyna, zarówno nowa, jak i używana, którą wykorzystasz w swojej firmie. Nie musisz przy tym ograniczać się jedynie do rynku polskiego – EFL leasinguje również urządzenia i maszyny sprowadzone z zagranicy. Obowiązuje wówczas procedura WNT, czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jej przeprowadzenie wiąże się z obowiązkiem posiadania dodatkowej dokumentacji, jednak na każdym etapie transakcji otrzymasz wsparcie od EFL lub swojego księgowego.

Ramowe warunki leasingu

Jeśli wybrałeś już odpowiedni karawan, windę lub dowolny inny sprzęt, sprawdź, jakie warunki leasingu może zaoferować Ci EFL. Umowę podpisujesz na maksymalnie 84 miesiące, czyli 7 lat, jednak możesz ją zakończyć wcześniej. Wcześniejszy wykup maszyny najczęściej wiąże się z opłaceniem wszystkich pozostałych rat oraz kwoty wykupu.

W zależności od przedmiotu leasingu, rodzaju finansowania oraz własnych możliwości, możesz liczyć na oprocentowanie stałe lub zmienne oraz wpłatę własną do maksymalnie 45% wartości przedmiotu leasingu. Jeśli wartość maszyny, którą wybrałeś, wynosi minimum 1000 zł i maksimum 800 tys. zł, EFL przeprowadzi uproszczoną procedurę wydawania decyzji o przynznaniu leasingu. Wówczas decyzja jest wydawana niemal “od ręki”, a formalności załatwiane w ciągu 24 godzin.

Leasing operacyjny, finansowy czy pożyczka leasingowa?

Chcąc wziąć w leasing maszynę do swojego zakładu pogrzebowego, możesz również zdecydować o rodzaju tego leasingu. Do wyboru masz trzy opcje – leasing operacyjny, finansowy lub pożyczkę leasingową.

Leasing operacyjny to finansowanie, zgodnie z którym właścicielem maszyny będzie EFL, natomiast Ty staniesz się jedynie jej użytkownikiem. Zmienisz się we właściciela w momencie zakończenia umowy leasingu oraz opłacenia wszystkich rat i kwoty wykupu. Jako właściciel, EFL dokonuje odpisów amortyzacyjnych, natomiast Twoim kosztem są kwoty netto z każdej raty. Na początku musisz też wnieść wkład własny, czyli opłatę wstępną, a na koniec opłatę związaną z wykupem.

W przypadku leasingu finansowego, Twoim kosztem nie jest rata leasingowa, a jedynie jej część odsetkowa. Amortyzacja leży jednak po Twojej stronie, a nie EFL. Podatek VAT wynikający z wartości przedmiotu leasingu musisz jednak wpłacić w całości już na początku umowy. Po zapłaceniu ostatniej raty automatycznie stajesz się właścicielem leasingowanej maszyny.

Jeśli nie jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT lub korzystasz z dotacji unijnych, korzystniejszą opcją może się okazać pożyczka leasingowa. Jest to produkt łączący w sobie cechy pożyczki bankowej i leasingu, a procedura wnioskowania trwa znacznie krócej niż, np. w przypadku przeciętnego kredytu w banku. Ten rodzaj finansowania, podobnie jak leasing finansowy, pozwala Ci na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu amortyzacji maszyny lub sprzętu, oraz odsetek od każdej zapłaconej raty.

Zatem, rozważając sfinansowanie zakupu nowoczesnych urządzeń do swojego zakładu pogrzebowego za pomocą leasingu, sprawdź, który rodzaj finansowania będzie dla Ciebie najkorzystniejszy. O pomoc możesz poprosić przedstawiciela EFL lub swojego księgowego.

Fundusze europejskie

Dzięki temu, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy tacy jak Ty, mogą korzystać z dofinansowania w ramach projektów unijnych i Funduszy Europejskich. Mają one zazwyczaj formę niskooprocentowanych pożyczek, a więc są znacznie tańsze niż pożyczki lub kredyty w bankach lub pozabankowych firmach pożyczkowych. W ramach Funduszy Europejskich możesz liczyć również na poręczenie (gwarancję), jeśli bierzesz pożyczkę lub kredyt w banku, a ten wymaga takiego poręczenia.

Dostępne dla przedsiębiorców Fundusze Europejskie są tak różnorodne, że trudno wskazać na konkretne, warte zainteresowania. Inne dostępne są dla przedsiębiorców z obszarów miejskich, a inne dla tych działających na obszarach wiejskich. Beneficjentami dofinansowania są jednak zazwyczaj małe i średnie firmy. Każdy Fundusz ma też inne warunki przystąpienia i finansowania, inne wzory dokumentów, wniosków czy poręczeń. Wiele z dostępnych Funduszy umożliwia jednak sfinansowanie zakupu nowoczesnych urządzeń do zakładu pogrzebowego. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl .

Którą opcję wybrać?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Formy finansowania są tak różnorodne, że każdy przedsiębiorca znajdzie tę idealną dla siebie. Oprócz wymienionych wyżej możliwości dofinansowania, udziału w konkursie, pożyczki z FE lub leasingu, możesz również ubiegać się o standardową pożyczkę lub kredyt w banku, zarówno ten gotówkowy, jak i celowy lub inwestycyjny. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się ze wszystkimi opcjami i sprawdzić, która jest najkorzystniejsza i pozwoli na stosunkowo szybkie i tanie  wyposażenie zakładu pogrzebowego w odpowiedni sprzęt i maszyny.

Udostępnij post:

Inne artykuły